Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN WALSTROOM

versie: 4 juli, 2023

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanbieder:

De partij die de Walstroomaansluitingen aanbiedt. In de diverse regio’s van Europa kunnen verschillende publieke- of private partijen Aanbieder zijn.

 

Afnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van Walstroom of daartoe een overeenkomst heeft afgesloten.

 

Algemene Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden voor het gebruik van Walstroom.

 

Dienstverlener:

De vennootschap die door de Aanbieder belast is met de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van Walstroom zijnde thans de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Involtum Services B.V., gevestigd te Rotterdam.

 

Overeenkomst:

De overeenkomst van opdracht op basis waarvan Aanbieder Afnemers in de gelegenheid stelt Walstroom te gebruiken, welke overeenkomst met Aanbieder tot stand komt telkens wanneer Afnemer zich aansluit op een Walstroomaansluiting en in de gevallen als omschreven in artikel 3 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Partner:

De partij die liggelegenheid of een terrein met een Walstroomaansluiting aanbiedt, waarmee Aanbieder een overeenkomst heeft gesloten en waar een Afnemer Walstroom kan afnemen.

 

Persoonlijke Pagina:

Een webpagina binnen walstroom.eu, die alleen toegankelijk is voor de Afnemer en waarop de Afnemer persoonlijke gegevens kan inzien, opgeven en wijzigen.

 

Service-/storingsdienst: 

De helpdesk van Exploitant, bestemd voor de aan- en afmelding voor gebruik van Walstroom, evenals voor het stellen van vragen en het doorgeven van storingen. Het telefoonnummer van de helpdesk staat vermeld in de nabijheid van iedere Walstroomaansluiting en op de website van Exploitant: walstroom.eu.

 

Verbruikskosten

Het Walstroomtarief vermenigvuldigd met de afgenomen kWh-elektriciteit, de afgenomen liters, of de gelegen tijdsduur.

 

Walstroom:

De levering van elektriciteit met een maximum vermogen van 200 kW of water vanaf een Walstroomaansluiting aan een schip, of de aanbieding van een ligplaats voor een schip.

 

Walstroomaansluiting:

Een genummerde aansluiting op de haven, inclusief elektriciteitsmeter of watermeter, waarop de Afnemer het schip aansluit voor de afname van Walstroom.

 

Walstroomtarief:

Het door de Aanbieder voor de onder zijn beheer vallende havens vastgestelde tarief voor het gebruik van Walstroom per kWh, liter, of dag exclusief BTW, welk tarief per Aanbieder kan verschillen (zie artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden).

 

Walstroomvoorzieningen:

Het geheel van faciliteiten benodigd voor het gebruiken van Walstroom, waaronder trafohuizen, Walstroomaansluitingen, leidingen, meetinrichtingen e.d.

 

walstroom.eu:

De website waarop nadere gegevens te vinden zijn met betrekking het gebruik van Walstroom en waarop registratie kan plaatsvinden.

Alle definities kunnen met behoud van geldigheid zowel in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Aanbieder goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Afnemer levert.

 

2.2

De Afnemer is steeds gebonden aan de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op en is te downloaden van walstroom.eu en zal de Afnemer op verzoek per (elektronische) post kosteloos toegezonden worden.

 

2.3

Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.4

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Als van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

2.5

In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien zal de Aanbieder een regeling treffen naar redelijkheid.

 

2.6

Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede elektronisch verstaan.

 

 

Artikel 3 – Gebruik van Walstroom

 

3.1

 

Voor afnemen van Walstroom dient de Afnemer de volgende procedure te volgen. Nadat de Afnemer aangelegen is, bevestigt hij zijn elektriciteitskabel aan een vrij stopcontact van de Walstroomaansluiting. Daarna heeft de Afnemer de keuze uit de volgende twee wijzen van afname van Walstroom:

 1. Gebruik met klantnummer: indien de Afnemer zich vooraf heeft geregistreerd zoals beschreven in artikel 3.2 hieronder, waardoor de Overeenkomst tot stand is gekomen, kan Afnemer Walstroom gebruiken door te bellen naar het op voormelde website genoemde telefoonnummer van de Service-/storingsdienst en zich aan te melden met zijn klantnummer, pincode en het nummer van de Walstroomaansluiting. Indien de Afnemer belt met de (mobiele) telefoon die is opgegeven bij registratie, herkent de computer van de Service-/storingsdienst het klantnummer en de pincode of wachtwoord aan het nummer van die (mobiele) telefoon. De Afnemer kan zich ook met zijn klantnummer, pincode of wachtwoord en het nummer van de Walstroomaansluiting aanmelden voor de levering van Walstroom door in te loggen op walstroom.eu of door middel van een beschikbare app voor het gebruik van smartphone.
 2. Gebruik zonder klantnummer: in dit geval meldt de Afnemer zich aan via het telefoonnummer van de Service-/storingsdienst, en geeft hij in het keuzemenu door dat hij met creditcard wil betalen. De Afnemer wordt gevraagd het nummer van zijn creditcard (slechts de typen Mastercard of Visacard zijn mogelijk) en het nummer van de Walstroomaansluiting waarop de Afnemer is aangesloten in te toetsen. Na het doorlopen van deze aanmeldprocedure komt de Overeenkomst tot stand en start de levering van Walstroom binnen enkele ogenblikken. Voor het gebruik zonder klantnummer worden extra kosten in rekening gebracht, zoals verder beschreven in artikel 10.4.

 

3.2

Registratie bij Aanbieder vindt plaats via walstroom.eu of op enige andere wijze van registratie. Na registratie, controleert Aanbieder de gegevens van de Afnemer. Deze procedure duurt ongeveer één werkdag. Binnen die periode kan de Afnemer slechts van de Walstroom diensten gebruikmaken door middel van de onder artikel 3.1.b beschreven procedure ‘gebruik zonder klantnummer’. Na acceptatie van de registratie krijgt de Afnemer een klantnummer en pincode of wachtwoord en komt de Overeenkomst tot stand. Gebruik van Walstroom vindt vervolgens plaats door de onder 3.1.a beschreven procedure ‘gebruik met klantnummer’.

 

3.3

De frequentie van de Walstroom aansluiting is 50 Hz. De te gebruiken stekker dient van het volgende type te zijn: 400V/32A 5 polig. De stekkers en bijbehorende bekabeling dienen te voldoen aan IEC 60309 en NEN1010. Afnemer draagt zorgt voor veilige en gecertificeerde aansluitbenodigdheden. Het is de Afnemer niet toegestaan om een verloopstekker te gebruiken. Afnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de stekkers en bekabeling. Voor gebruik van de Walstroomaansluiting raadpleegt Afnemer de veiligheidsvoorschriften op de website van Aanbieder: walstroom.eu.

 

3.4

De Afnemer dient zich te houden aan alle landelijk en plaatselijk toepasselijke wet- en regelgeving.

Het aangaan van de Overeenkomst houdt niet tevens de toestemming van de Partner in voor het gebruik van een ligplaats bij Partner. Toegang tot de Walstroomaansluiting wordt slechts verschaft met toestemming van de Partner. De Afnemer dient zich op het terrein van de Partner te houden aan aanwijzigen van de Partner.

 

3.5

Indien de verbinding met de Walstroomaansluiting om welke reden of oorzaak dan ook verbroken wordt, stopt de levering van Walstroom automatisch. Levering kan slechts worden hervat door de in het eerste lid genoemde procedure te herhalen.

 

 

Artikel 4 – Exploitatie Walstroom

 

4.1

Aanbieder is verantwoordelijk voor de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van Walstroom. Onder de dienstverlening aan de Afnemers, valt onder meer:

 • het registreren van de Afnemer en het toekennen van een klantnummer en een Persoonlijke Pagina op walstroom.eu;
 • het inschakelen van Walstroom zoals in artikel 3.1 beschreven;
 • het beantwoorden van vragen en/of opmerkingen van de Afnemer over (het gebruik van) Walstroom;
 • het beheren en onderhouden van de website walstroom.eu;
 • het beheren en onderhouden van de Service-/storingsdienst, die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is;
 • het factureren en incasseren van de Verbruiks- en eventuele andere kosten.

 

 

 

Artikel 5 – Verplichtingen Afnemer en verbodsbepalingen

 

5.1

De Afnemer is verplicht alle benodigde informatie te verstrekken en alle medewerking te verlenen aan Aanbieder, die voor Aanbieder benodigd is voor het uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot het gebruik van Walstroom. De Afnemer is verantwoordelijk voor de verstrekking van juiste informatie, al dan niet via de Persoonlijke Pagina, zoals bedrijfsgegevens, adresgegevens, mobiele telefoonnummers, identificatie van het schip dan wel het creditcardnummer waar betalingen mee kunnen worden gedaan. Wijzigingen in voormelde gegevens dient de Afnemer direct door te geven aan Aanbieder via de Persoonlijke Pagina.

 

5.2

De Afnemer is verplicht alle procedures en veiligheidsmaatregelen van Aanbieder strikt na te leven en Aanbieder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden aan de Walstroomaansluiting.

 

5.3

Het is de Afnemer verboden:

 1. hinder of schade te veroorzaken voor Aanbieder of andere Afnemers;
 2. door of vanwege Aanbieder aangebrachte verzegelingen te verbreken of te doen verbreken;
 3. handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de afname niet of niet juist kan worden vastgesteld, dan wel te bewerkstelligen dat het normaal functioneren van de meetinrichting wordt verhinderd of de Walstroomtarieven niet of niet juist kunnen worden toegepast;
 4. andere dan door Aanbieder voorgeschreven aansluitmaterialen te gebruiken;
 5. Walstroom aan andere Afnemers beschikbaar te stellen.

 

 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

 

6.1

Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van de informatie en/of gegevens vordert. Het is Partijen daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stellen.

 

6.2

Informatie en gegevens zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

6.3

De plicht tot geheimhouding eindigt een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

 

6.4

Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst of op andere wijze gebruik wordt gemaakt van computer- data- of telecommunicatievoorzieningen, is Aanbieder gerechtigd om Afnemer toegangs- of identificatiecodes of wachtwoorden te verschaffen. Aanbieder is te allen tijde gerechtigd deze toegangs- en identificatiecodes of wachtwoorden te wijzigen. Afnemer dient deze toegangs- en identificatiecodes of wachtwoorden vertrouwelijk en met zorg te behandelen. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van gebruik of misbruik van de verstrekte codes.

 

 

Artikel 7 – Voorbehoud van eigendom en rechten

 

7.1

Alle aan Afnemer geleverde goederen en zaken blijven eigendom van Aanbieder, totdat alle desbetreffende bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren prestaties volledig aan Aanbieder zijn voldaan.

 

7.2

Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

 

7.3

Identificatie-, klant- en pincodes en wachtwoorden worden slechts in bruikleen uitgegeven en blijven eigendom van Aanbieder.

 

 

Artikel 8 – Risico

 

8.1

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van goederen, daaronder begrepen identificatie-, klant- en pincodes, wachtwoorden en overige documentatie, die door Aanbieder zijn of worden geleverd aan Afnemer, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of van een door Afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

 

Artikel 9 – Walstroomtarief

 

9.1

De Walstroomtarieven staan per Partner vermeld op walstroom.eu.

 

9.2

De Afnemer is een vergoeding voor het gebruik van Walstroom verschuldigd, die bestaat uit het Walstroomtarief vermenigvuldigd met het aantal kWh (in geval van electriciteit), liter (in geval van water), of dagen (in geval van verblijf) dat de Afnemer heeft afgenomen van de Walstroomaansluiting, indien van toepassing vermeerderd met BTW. Het aantal afgenomen kWh of liter wordt door Aanbieder gemeten met behulp van de meetinrichting in de Walstroomaansluiting. De meetinrichting van de Walstroom aansluitingen bestaat uit comptabele meters. Bij twijfel over de juistheid van de meting geldt de administratie van Aanbieder, behoudens mogelijkheid van tegenbewijs door de Afnemer. Eventueel kan er bij een Partner een minimum tarief gelden. De Afnemer betaalt dan het hogere bedrag van enerzijds het Walstroomtarief vermenigvuldigd met het aantal kWh, liter, of dagen dat de Afnemer heeft afgenomen en anderzijds het minimum tarief.

 

9.3

Voor het gebruik van het telefoonnummer van de Service-/storingsdienst kunnen in sommige landen kosten in rekening worden gebracht boven op de kosten voor het gebruik van de (mobiele) telefoon. Deze kosten worden door de telefoonmaatschappij of provider van de Afnemer doorbelast. Voor informatie hierover wordt de Afnemer verwezen naar zijn telefoonmaatschappij.

 

9.4

Bij de vaststelling van de door Aanbieder verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Aanbieder volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

 

9.5

Aanbieder is gerechtigd de prijzen en tarieven te wijzigen, waarvan op de internetsite walstroom.eu melding zal worden gemaakt.

 

 

Artikel 10 – Betaling

 

10.1

In geval van gebruik met klantnummer brengt Aanbieder eens per maand de Verbruikskosten aan de Afnemer in rekening door middel van een gespecificeerde verzamelfactuur. Die factuur kan aan de Afnemer ter beschikking gesteld worden via de Persoonlijke Pagina maar kan ook per email verzonden worden. Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Afnemer binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen. Afnemer is niet gerechtigd tot enige compensatie, korting, verrekening of opschorting van haar betalingsverplichtingen. De betaling dient te geschieden op een door Aanbieder aangegeven bankrekening.

 

10.2

Indien de Afnemer een volmacht tot betaling via automatische incasso heeft gegeven, vindt incasso 14 dagen na factuurdatum plaats van het door de Afnemer opgegeven rekeningnummer. De Afnemer dient er steeds voor zorg te dragen dat hij voldoende saldo of kredietruimte op de desbetreffende rekening heeft. Indien de incasso om welke reden dan ook niet binnen 14 dagen na factuurdatum plaats kan vinden, is de Afnemer van rechtswege in verzuim.

 

10.3

Indien afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek. Voorts is Afnemer naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke en incassokosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte op minimaal 15% van het totaalbedrag wordt bepaald.

 

10.4

Indien de Afnemer gekozen heeft voor gebruik van Walstroom zonder klantnummer vindt betaling plaats door afboeking van het rekeningnummer waaraan de creditcard gekoppeld is. Slechts de types Mastercard of Visacard zijn toepasbaar. Voor het gebruik van Walstroom zonder klantnummer wordt per transactie (aanmelding) een bedrag in rekening gebracht bovenop de in artikel 9 beschreven vergoeding. Vooralsnog wordt dit bedrag per transactie vastgesteld op EUR 1,- (exclusief BTW). Aanbieder kan besluiten dit bedrag te verlagen dan wel te verhogen. Van een dergelijke wijziging zal op de website melding worden gemaakt.

 

10.5

Bij betwisting van de hoogte of de grondslag van de factuur dient Afnemer op straffe van verval hiertegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij Aanbieder binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

 

10.6

Aanbieder is gerechtigd een voorschot of andere zekerheden (bijvoorbeeld een borg) te vragen van de Afnemer, die Afnemer op eerste verzoek door Aanbieder zal verschaffen.

 

 

Artikel 11 – Overdracht van rechten en verplichtingen

 

11.1

Het is Afnemer niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde te verkopen dan wel anderszins over te dragen.

 

11.2

Aanbieder is gerechtigd zijn vorderingen op Afnemer aan een derde over te dragen.

 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

12.1

Aanbieder zal zich inspannen om storingen bij de levering van Walstroom te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Afnemer is gehouden door hem geconstateerde storingen en schades aan Walstroomvoorzieningen direct te melden bij de Service-/storingsdienst. Aanbieder garandeert niet het continue, storingsvrije gebruik van Walstroom, noch de permanente beschikbaarheid van Walstroom of de Walstroomaansluiting.

 

12.2

Aanbieder en de Partner kunnen, indien dit naar hun oordeel noodzakelijk of gewenst is, in het belang van een goede elektriciteits- of watervoorziening, in verband met de uitvoering van onvoorziene werkzaamheden, in het belang van de veiligheid of in geval van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade - indien mogelijk na voorafgaande waarschuwing - de elektriciteits- of waterafname gedurende een zo kort mogelijke tijd beperken of onderbreken. Een opschorting of beperking van de elektriciteits- of waterafname als bedoeld in dit artikel is geen tekortkoming van Aanbieder en laat de geldigheid en looptijd van de Overeenkomt onverlet.

 

12.3

Storingen en onderbrekingen in het elektriciteits- of waternetwerk of in de toelevering van elektriciteit of water aan de Partner zijn voor eigen rekening en risico van de Afnemer. Aanbieder is niet aansprakelijk jegens Afnemer voor gebreken aan de Walstroomaansluiting en/of de niet-beschikbaarheid van de Walstroom, al dan niet als gevolg van elektriciteits- of wateruitval.

 

12.4

Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet beschikbaarheid van computer- data- of telecommunicatiefaciliteiten, tenzij Afnemer bewijst dat een dergelijk gebrek te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder.

 

12.5

Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens of schade door bedrijfsstagnatie.

 

12.6

In alle gevallen is de totale aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Aanbieder voor de geleverde diensten over een periode van drie maanden daaraan voorafgaand van Afnemer heeft ontvangen.

 

12.7

Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan aan Aanbieder te zijn gemeld, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen constateren.

 

12.8

De Afnemer is, behoudens beperkingen die wet en regelgeving hem bieden, aansprakelijk voor alle schade geleden door hemzelf en alle directe schade (derhalve niet gevolgschade) geleden door de Partner, Aanbieder en/of door de Partner of Aanbieder ingeschakelde derden ten gevolge van onoordeelkundig gebruik van Walstroom en/of de Walstroomvoorzieningen, waaronder onder meer doch niet gelimiteerd tot:

 1. het verkeerd aankoppelen van het schip aan of het niet of verkeerd afkoppelen van het schip van de Walstroomaansluiting;
 2. het gebruik van een verloopstekker (van welk type ook), een kabel of een stekker van een type dat niet voldoet aan de veiligheidsnormen behorend bij de betreffende Walstroomaansluiting of met een amperage dat minder is dan bij de betreffende Walstroomaansluiting wordt aangeboden;
 3. het niet op adequate wijze aansluiten van kabels en/of stekkers;
 4. het op één moment afnemen van meer Walstroom dan het toegestane maximum vermogen van de betreffende Walstroomaansluiting;
 5. het niet voldoen aan de ter zake geldende veiligheids- en /of andere voorschriften van de Walstroomvoorzieningen, de Partner en/of de elektrische-/waterinstallatie van het schip van de Afnemer;
 6. het niet opvolgen van aanwijzingen van Aanbieder of de Partner.

 

12.9

De Afnemer vrijwaart Aanbieder voor claims van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werknemers van Afnemer, die verband houden met deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan door Aanbieder. De Afnemer vrijwaart tevens alle door Aanbieder ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot een Partner, van elke claim van Afnemer of een derde, die verband houden met deze Overeenkomst of de uitvoering daarvan door Aanbieder.

 

 

Artikel 13 – Overmacht

 

13.1

Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht zoals gedefinieerd in de wet. Onder overmacht wordt tevens verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Aanbieder.

 

13.2

Indien de overmachtsituaties langer dan drie achtereenvolgende maanden voortduurt en niet voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal worden opgelost, heeft Aanbieder het recht om de Overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving te beëindigen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens Afnemer ontstaat.

 

 

Artikel 14 – Duur en Beëindiging

 

14.1

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

14.2

Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na afloop van de initiële periode telkenmale stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar, tenzij Afnemer of Aanbieder de Overeenkomst aangetekend schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van respectievelijk drie maanden voor Afnemer en een maand voor Aanbieder, voor het einde van de betreffende periode.

 

14.3

Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

 

14.4

Indien de Afnemer niet, niet volledig en/of niet tijdig betaalt dan wel zijn bank instructie geeft het met automatische incasso betaalde bedrag te retourneren, is hij van rechtswege in verzuim.

Aanbieder is te allen tijde bevoegd het verdere gebruik van Walstroom en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel nog slechts het gebruik van Walstroom zonder klantnummer toe te staan, in ieder geval, maar niet beperkt tot, het geval van:

 1. enige betalingsachterstand van de Afnemer;
 2. surséance van betaling, faillietverklaring of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen met betrekking tot de Afnemer of een aanvraag daartoe;
 3. beslag op een belangrijk deel van het (bedrijfs)vermogen van de Afnemer;
 4. onder curatele stelling of onder bewindstelling van de Afnemer;
 5. bedrijfsbeëindiging van de Afnemer;
 6. overlijden van de Afnemer;
 7. niet nakoming door Afnemer van enige op hem rustende verplichting, nadat Afnemer daartoe door Aanbieder in gebreke is gesteld.

Aanbieder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van opschorting van de nakoming van haar verplichtingen of ontbinding van de overeenkomst door Aanbieder uit hoofde van dit artikel.

 

 

Artikel 15 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

 

15.1

De ongeldigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen.

 

15.2

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.

 

 

Artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

16.1

Aanbieder is te allen tijde bevoegd om de Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Dit laat echter de kernbedingen zoals aard, prijs, omvang en inhoud van de prestaties van partijen onverlet. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na de dag waarop deze op de website van Aanbieder bekend zijn gemaakt.

 

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

17.1

Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

17.2

Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, en/of afname van Walstroom worden bij uitsluiting van andere gerechten beslecht door de rechtbank te Rotterdam.